Vyrážíte v lét? na expedici, nebo jen na lehce podzemní dovolenou? Nezapome?te fotit! ZO ?SS 1-06 Speleologický klub Praha (SKP) vyhlašuje letos již t?etí ro?ník sout?že Czech Speleo Photo.

Vedle stálých kategorií “krasová fotografie” a “montanistika a historické podzemí” otevíráme letos jako t?etí kategorii téma “nezapomenutelné okamžiky”. Možnosti jak téma uchopit jsou velmi široké, proto se už te? t?šíme na sout?žní snímky nových autor? i ost?ílených borc?.

Uzáv?rka pro fotografie zasílané poštou je 10. zá?í 2012. Vítezové budou vyhlášeni b?hem tradi?ního Setkání speleolog?, tentokráte v Týn?anském krasu.

Více informací:
http://www.czechspeleophoto.cz/
http://www.setkani2012.cz/
Kársné léto a dobré sv?tlo p?eje tým SKP.

Termín: 21.9.2012 – 23.9.2012

Il Club Speleologico di Praga (CPA) ha annunciato quest’anno la terza edizione del concorso fotografico Czech Speleo Photo 2012.

Oltre alle categorie permanenti “Fotografia carsica” e “Montagna e storia del sottosuolo” quest’anno c’è una nuova categoria”momenti indimenticabili”. Altre possibilità di espressione quindi, rimaniamo in attesa di vostri film e foto. Modi per afferrare l’argomento è molto ampio, quindi ora in attesa di nuovi film in concorso autori ed atleti esperti.

Il termine ultimo per le foto inviate per posta è 10 settembre 2012. I vincitori saranno annunciati nel corso della riunione tradizionale di speleologi, questa volta in Týn?anském Carso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *